9យ៉ាងដែលមនុស្សស្រីមិនដែលដឹងពីមនុស្សប្រុស :

9យ៉ាងដែលមនុស្សស្រីមិនដែលដឹងពីមនុស្សប្រុស :
—————————————-
1 -មនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្ត យួកាបូបអោយមនុស្សស្រីទេ តែបើគេយួអោយអ្នកមានន័យថាគេ គិតពីអ្នកហើយ!
2 -មនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្ត អោយគេឆែកទូរសព្ទ័ កាបូបលុយ របស់គេទេ តែបើគេអោយអ្នកឆែកមានន័យថាគេ ស្មោះត្រង់ហើយ!
3 -មនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្ត អោយគេនិយាយដដែលៗទេ តែបើគេព្រមស្តាប់អ្នកនិយាយដដែលមានន័យថា គេមិនធុញនិងអ្នកទេ!
4 -មនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្ត ដើរផ្សារទេ តែបើគេព្រមទៅមានន័យថាគេ ចង់នៅជិតអ្នកហើយ!
5 -មនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្ត ទិញរបស់ Make Up តែបើគេទិញអោយអ្នកមានន័យថាគេ ខ្វល់ពីសម្រស់របស់អ្នកហើយ!
6 -មនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្ត និយាយពីផលលំបាករបស់គេព្រោះគេមិនចង់អោយអ្នកបារម្ភ តែបើគេនិយាយប្រាប់អ្នកមានន័យថា គេត្រូវការភាពលើកទឹកចិត្តពីអ្នក ដើម្បីអោយគេមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង!
7 -មនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្ត ឃាត់ទេ តែបើគេឃាត់មានន័យថាគេ មិនចង់បាត់បង់អ្នកទេ!
8 -មនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្ត រងចាំទេ តែបើគេចាំអ្នកគឺគេទុកពេលវេលាអ្នក សំខាន់ជាងគេ!
9 -មនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្តយំទេ តែបើគេស្រក់ទឹកភ្នែកមានន័យថាគេស្រលាញ់អ្នកបំផុត

Comments

comments